Omnia Solutions

Condicions d'accés Web

Condicions d'accés Web

L'accés a i/o ús és totalment voluntari i atribueix a qui ho realitza la condició d'USUARI.

Tot USUARI accepta, des del mateix moment en el qual accedeix, sense cap tipus de reserva, el contingut de les presents "Condicions Generals" així com, si escau, les "Condicions Particulars" que puguin complementar-les, substituir-les o modificar-les en algun sentit en relació amb els serveis i continguts. En conseqüència, l'USUARI haurà de llegir detingudament les unes i les altres abans de l'accés i d'utilització de qualsevol servei sota la seva sencera responsabilitat.

En qualsevol cas Omnia Solutions, sl, es reserva el dret de, a qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, denegar l'accés a aquest lloc d'aquells usuaris que incompleixin qualssevol d'aquestes condicions generals o de les particulars que els siguin

Objecte i Modificació de condicions

Omnia Solutions, sl posa a la disposició dels USUARIS la possibilitat de navegar, accedint als continguts i serveis sempre que ho facin d'acord amb el previst en les presents CONDICIONS GENERALS.

En qualsevol cas, Omnia Solutions, sl es reserva el dret de, a qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificar o eliminar el contingut, estructura, disseny, serveis i condicions d'accés i/o ús d'aquest lloc, sempre que ho estimi oportú.

Principis Generals - Responsabilitat de l'Usuari

El USUARIO se obliga a utilizar los servicios y contenidos que le proporciona conforme a la legislación vigente y a los principios de buena fe y usos generalmente aceptados y a no contravenir con su actuación a través del Web el orden público. Por tanto, queda prohibido todo uso con fines ilícitos o que perjudiquen o impidan, puedan dañar y/o sobrecargar, de cualquier forma, la utilización y normal funcionamiento del Portal, o bien, que directa o indirectamente atenten contra el mismo o contra cualquier tercero.

L'usuari no transmetrà a través del servei gens que atempti contra els valors i la dignitat de les persones, d'acord amb les normes nacionals i internacionals de protecció dels drets humans.

L'usuari es compromet a subministrar informació veritable i exacta sobre ell mateix en els formularis de registre, si els hi hagués.

Així mateix, queda prohibida la reproducció, distribució, transmissió, adaptació o modificació, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma, dels continguts (textos, dissenys, gràfics, informacions, bases de dades, arxius de so i/o imatge, logos,...) i altres elements, excepte autorització prèvia dels seus legítims titulars o quan així resulti permès per la llei. L'usuari, des del moment que es registra autoritza a aquesta empresa a oferir els seus serveis de comunicacions informatives i promocionals. En cas de no voler rebre aquest tipus de comunicacions podrà revocar el seu consentiment a tot moment a través de correu escrit a l'adreça: info@omniasolutions.es

Es prohibeix així mateix respecte dels continguts abans detallats, qualsevol utilització comercial o publicitària, diferent de l'estrictament permesa, si escau, i la vulneració, en general, de qualsevol dret derivat dels mateixos.

Condicions que hauran de complir els usuaris que vulguin establir un link entre la seva pàgina web i els Portals o Webs de Omnia Solutions, sl.


· No s'admet la reproducció de pàgines del Portal mitjançant links des d'un altre portal o pàgina Web, permetent-se exclusivament l'accés a aquest Portal..

· Els linnks només podran establir-se amb la home-page del Portal i mai amb pàgines diferents a la primera pàgina del mateix. · En cap cas es podrà donar a entendre que s'autoritza el link o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis o continguts oferts per la Web des de la qual es produeix el link

· No es podran realitzar manifestacions o referències falses, incorrectes o inexactes sobre les pàgines i serveis de Omnia Solutions, sl.

· La pàgina des d'on s'estableix el link no podrà tenir cap distintiu que faci referència als Portals o Webs de Omnia Solutions, sl exceptuant els signes integrats en el propi link.

· Es prohibeix explícitament la creació de qualsevol tipus de browser o border environment sobre les pàgines dels dissenys de Omnia Solutions, sl.

· No es podran incloure continguts contraris als drets de tercers, ni contraris a la moral i els bons costums acceptats, ni continguts o informacions il·lícites, a la pàgina Web des de la qual s'estableixi el link.

· L'existència d'un link no implica l'existència de relacions entre el Omnia Solutions, sl i el propietari d'aquesta pàgina, ni l'acceptació i aprovació dels seus continguts i serveis


L'USUARI serà l'únic responsable per l'ús d'aquest lloc i pel compliment d'aquestes CONDICIONS GENERALS íntegrament. En conseqüència, l'USUARI s'obliga a mantenir en secret, amb el caràcter d'informació confidencial i reservada, les seves claus d'accés, contrasenyes o dades similars assignades per accedir a qualsevol dels seus serveis, sent responsable de qualssevol danys i perjudicis de tota naturalesa derivats del mal ús realitzat per si o per tercers, tant contra el mateix usuari, considerant-se aquest com a conseqüència de la seva negligència, com els quals pugui sofrir Omnia Solutions, sl com a conseqüència de l'incompliment de les presents CONDICIONS GENERALS.

Qualsevol infracció d'aquestes CONDICIONS GENERALS pot donar lloc a procediments extrajudicials o judicials civils o penals que corresponguin contra l'usuari.

Exclusió De Garanties i de Responsabilitat

Omnia Solutions, sl no garanteix ni es fa responsable, en cap cas ni circumstància, dels següents fets i continguts, ni de qualssevol danys i perjudicis que poguessin, si escau, derivar-se dels mateixos:


· Falta de disponibilitat, continuïtat, accés, manteniment i efectiu funcionament de la Web o/i dels seus serveis i actualització, exactitud, exhaustivitat, pertinència, actualitat i fiabilitat dels seus continguts, qualsevol que sigui la causa, i les dificultats o problemes tècnics o d'una altra naturalesa en els quals tinguin el seu origen aquests fets.

· No s'establiran link amb les pàgines Web del Portal diferents de la home-page o pàgina primera del Portal o dels Serveis.

· La transmissió o/i existència de virus, altres elements o programes lesius per a l'equip dels usuaris que poguessin afectar-los, com a conseqüència de l'accés, ús o examen del lloc, o produïssin alteracions en els seus documents electrònics o fitxers.

· De l'ús il·lícit, negligent, fraudulent, suplantant la personalitat d'un tercer o contrari al contingut d'aquestes condicions generals, a la bona fe, als usos generalment admesos o a l'ordre públic, del Web, dels seus serveis i continguts, pels USUARIS.

· Excepció feta d'aquells signes que formin part del mateix link, la pàgina Web en la qual s'estableixi aquest link no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a Omnia Solutions, sl.

· De les vulneracions o infraccions de les lleis, usos o costums vigents en matèria de drets de propietat intel·lectual, propietat industrial, secrets empresarials o contractuals, drets d'intimitat, honor, imatge, propietat, publicitat o competència, entre uns altres, de tercers.

· Vicis o defectes dels continguts i/o serveis als quals s'accedeixi a través dels Portals o Webs de Omnia Solutions, sl.

· Per la recepció, emmagatzematge, obtenció, difusió o transmissió per part dels USUARIS, dels continguts.

· Pel coneixement de qualsevol informació que poguessin posseir o utilitzar terceres persones no autoritzades de les característiques i circumstàncies de l'ús dels continguts i serveis pels USUARIS.

· Per l'incompliment, per part de tercers de les seves obligacions derivades o contretes en relació amb els serveis prestats als USUARIS , així com per la falta de qualitat, fiabilitat, adequació a l'ofert, licitud, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels USUARIS en aquest lloc.


L'enumeració anterior té mer caràcter enunciatiu i no és, en cap cas, exclusiu ni excloent en cap dels seus punts. En tots els supòsits, Omnia Solutions, sl, EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE QUALSEVOL NATURALESA DERIVATS DIRECTA O INDIRECTAMENT DELS MATEIXOS I DE QUALSSEVOL UNS ALTRES NO ESPECIFICATS D'ANÀLOGUES CARACTERISTICAS.

Enllaços

El PORTAL inclou dins dels seus continguts enllaços amb llocs pertanyents i/o gestionats per tercers amb l'objecte de facilitar l'accés a informació disponible a través d'Internet. Omnia Solutions, sl no assumeix cap responsabilitat derivada de l'existència d'enllaços entre els continguts d'aquest lloc i continguts situats fora del mateix o de qualsevol altre esment de continguts externs a aquest lloc. Tals enllaços o esments tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, impliquen el suport, aprovació, comercialització o relació alguna entre PORTAL Omnia Solutions, sl i les persones o entitats autores i/o gestores de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

En aquest sentit l'USUARI s'obliga a posar la màxima diligència i prudència en el cas d'accedir o usar continguts o serveis dels llocs als quals accedeixi en virtut dels esmentats enllaços.


Legislació Aplicable i Jurisdicció

Les presents condicions generals es regiran per la legislació espanyola.

Per quantes qüestions poguessin suscitar-se o accions exercitar-se derivades de la prestació de serveis de Omnia Solutions, sl i dels seus serveis i continguts i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment de l'aquí establert, Omnia Solutions, sl. i l'USUARI, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Tarragona.