Omnia Solutions

Condicions de Hosting

Condicions de Hosting

D'una part, Omnia Solutions SL (d'ara endavant OMNIA) amb NIF: B55515498 i domicili a l'efecte de notificació en Av. Països Catalans 28B local B Despatx 7 - 43007 Tarragona, i inscrita en Reg. Mercantil de Tarragona Prenc 2559, Foli 1, Fulla T-41572, Inscripció 1ª.

De otra parte, el contratante (en adelante cliente), persona física o jurídica que cumplimenta el formulario de contratación y declara conocer y aceptar libremente, tras informarse del servicio y su funcionamiento, el presente contrato.ato.

Ambdues parts, OMNIA i client, estan interessades a formalitzar el present contracte acceptant els termes i condicions establerts en les següents CLÀUSULES

1º DEFINICIONS

Contracte: conté les clàusules recollides en aquest document, així com tota informació addicional que sobre el servei de  Hosting contractat es recull de manera actualitzada a la web www.omniasolutions.es

Nom de Domini (ND): conjunt de caràcters que identifica un lloc de la xarxa Internet amb una adreça (IP).

Servei de Hosting: espai en els servidors de OMNIA on el client administra els recursos propis del servei contractat. Els Serveis de Hosting sotmesos a les condicions d'aquest contracte ofereixen un servei d'allotjament compartit.

Servidors: equips informàtics oferts per OMNIA on s'allotgen les dades i la informació que el client desenvolupa en els Serveis de Hosting.

Panell de control: eina informàtica que s'adjudica amb cada Servei de Hosting i que permet al client gestionar els recursos i aplicacions dels quals disposa el servei contractat, així com activar altres recursos addicionals, en aquells Serveis de Hosting que ho permetin.

Login i contrasenya: es tracta d'un sistema d'autenticació per a l'accés a l'Àrea de Client que garanteix que l'accés a aquesta eina sigui segura, fiable, veraç i sempre provingui dels clients.

2º OBJECTE


El present contracte té per objecte regular les condicions en les quals el client accedeix i utilitza el Servei de Hosting de OMNIA triat, així com fixar les condicions i forma de remuneració del client a OMNIA.

3º SERVEIS DE HOSTING REGULATS PER AQUEST CONTRACTE


3.1 Les condicions recollides en aquest contracte seran aplicable en tots els Serveis de Hosting oferts per OMNIA.

3.2 Les característiques tècniques de cadascun dels serveis de hosting estan detallades a la Web www.omniasolutions.es.

3.3 OMNIA es reserva el dret de modificar les característiques i condicions dels Serveis de Hosting. Per a això no haurà de complir més formalitat que la de publicar a la seva pàgina aquesta modificació, informant al client amb un avís on-line i/o remetre-ho per correu electrònic.

El client, una vegada li sigui comunicada la modificació corresponent, disposa del termini de 7 dies per resoldre el contracte si no estigués d'acord amb les noves circumstàncies, obtenint la devolució del pagament de la part proporcional no consumida. Ara bé, passat aquest termini sense comunicació en contrari, s'entendrà que accepta les noves condicions i, per tant, la baixa abans del venciment no donarà lloc a devolució alguna, excepte en aquells casos en els quals la legislació vigent prevegi el contrari.

3.4 El funcionament del Servei de Hosting triat requereix, generalment, disposar d'un ND. La regulació dels ND es regirà per la seva normativa i el seu contracte corresponent.

3.5 El client, podrà canviar a un altre Servei de Hosting d'entre els oferts per OMNIA sempre que es produeixi alguna de les següents circumstàncies:

a. Finalització del termini prèviament pagat.

b. Quan es tracti d'un servei superior amb idèntica o major periodicitat de pagament. No es podrà realitzar el canvi a un servei inferior en recursos, preu o periodicitat de pagament, al triat prèviament.

3.6 Tots els Serveis de Hosting acollits a aquest contracte s'ofereixen sota el sistema operatiu LINUX.

OMNIA no ofereix en cap cas un suport tècnic sobre programació o funcionament, fora del suport corresponent al Servei de Hosting contractat.

OMNIA no assumeix responsabilitat alguna respecte de les incompatibilitats que poguessin sorgir entre el programari que el client tingués instal·lat en el seu Servei de Hosting i aquestes aplicacions.

4º PREU I FORMA DE PAGAMENT

4.1 L'alta en el  servei de Hosting contractat és gratuïta

4.2 Per la disponibilitat del servei de Hosting contractat, el client pagarà a OMNIA el preu corresponent que es recull en www.omniasolutions.es

4.3 La periodicitat de pagament dels Serveis de Hosting serà trimestral o anual, segons com hagi estat l'elecció del client, durant la contractació, d'entre les ofertes per OMNIA per a cada Servei de Hosting i recollides a la Web www.omniasolutions.es. Tots els Serveis es renoven automàticament amb 30 dies d'antelació a la finalització del termini, excepte notificació prèvia

Les ampliacions contractades per als Serveis de Hosting tindran la mateixa periodicitat (trimestral o anual) que tingui el Servei de Hosting al que s'associïn, excepte en el cas de la transferència que serà sempre mensual.

4.4 Forma de pagament: El pagament dels Serveis de Hosting serà sempre per endavant al moment de la seva contractació.

La renovació dels Serveis de Hosting es realitzarà automàticament amb 30 dies d'antelació a la data de finalització, tret que amb anterioritat a aquest termini, s'hagi sol·licitat mitjançant tiquet o sistema que deixi constància de la data de sol·licitud. No s'acceptaran sol·licituds de baixa en terminis posteriors als 30 dies previs pel que el client estarà obligat a abonar la factura de renovació i esperar al següent termini de venciment. La forma de pagament serà mitjançant domiciliació bancària en el compte corrent facilitat pel client (mètode recomanat) o a través del mitjà pactat entre les parts.

OMNIA no iniciarà les gestions relatives a la sol·licitud corresponent mentre no rebi l'import d'aquests serveis a través dels mitjans de pagament indicats en cada cas.

4.5 En el cas que se superi la transferència inclosa en el Servei de Hosting contractat, el lloc web es desactivarà temporalment i en el seu lloc, es mostrarà una pàgina de cortesia de OMNIA.

Aquest fet es notificarà al client qui podrà triar entre:

Contractar una de les ampliacions de transferència descrites en l'annex d'aquest contracte i en https://www.omniasolutions.es/

Canviar-se a un Servei de Hosting superior. Esperar fins que acabi el mes en curs, reactivant-se de nou a continuació.

El client podrà vigilar el cabal transferit mitjançant l'indicador del Panell de Control i per evitar la situació abans descrita, podrà contractar una de les ampliacions de transferència disponibles per al seu Servei de Hosting.

4.6 Per cada devolució bancària que es produeixi per causes imputables al client, OMNIA cobrarà una tarifa addicional de 12 euros.

4.7 Les quantitats esmentades a la pàgina Web de OMNIA no inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). No obstant això, el client haurà d'abonar l'IVA que correspongui al producte contractat.

4.8 OMNIA es reserva el dret a suspendre la prestació del servei contractat davant qualsevol incidència experimentada en el cobrament fins a la resolució de la mateixa. Si el client no procedís al seu pagament després del previ avís i de la suspensió temporal causarà baixa definitiva el servei per incompliment del contracte per la seva banda.

La desactivació per impagament suposarà l'eliminació de totes les dades associades al Servei de Hosting. Si el client torna a contractar aquest servei, haurà de donar d'alta de nou totes les dades.

4.9 OMNIA es reserva el dret a modificar el preu dels Serveis de Hosting regulats per aquest contracte. En aquest cas, es notificarà al client tal modificació abans que es vegi afectat per la variació en la següent factura que se li emeti, de manera que si no estigués d'acord a acceptar aquest canvi exerciti el dret a resoldre el present contracte causant la baixa del servei al moment que finalitzi el període que tingués pagat.

4.10 El client no té dret a devolució alguna pel cessament voluntari i anticipat del Servei contractat, exceptuant aquells casos en els quals la legislació vigent així ho prevegi.

5º ENTRADA EN VIGOR, DURACIÓ I PRÒRROGA

5.1 El present contracte entra en vigor al moment de la seva formalització, és a dir, quan una vegada abonat el Servei de Hosting contractat, el client té la possibilitat d'accedir al mateix.

5.2 El contracte tindrà durada trimestral o anual, depenent del termini de facturació triat pel client en el formulari de contractació, a partir de la formalització del contracte i es prorrogarà de forma automàtica per idèntics períodes de temps.

En cada renovació tàcita no s'enviarà còpia del contracte actual, entenent-se sempre vigent el publicat en aquest moment a la pàgina Web que recull la versió més actual

5.3 El contracte no es donarà per finalitzat mentre el client no procedeixi a donar de baixa el Servei de Hosting. La baixa serà automàtica i es produirà al mateix moment que se'ns notifiqui, la qual cosa haurà de ser tingut en compte per evitar la pèrdua de la informació allotjada en el servidor.

La baixa voluntària d'un servei, produïda amb anterioritat al venciment pagat, no suposa la devolució de la part proporcional no consumida, excepte en aquells casos en els quals la legislació vigent prevegi el contrari.

5.4 Les ampliacions per al Servei de hosting contractat poden activar-se o desactivar-se a qualsevol moment mentre el Servei de hosting es trobi actiu i al corrent del pagament; ara ben si una ampliació té un cost mensual addicional, el fet de desactivar-la abans que venci el mes pagat per endavant no suposa la devolució de la part proporcional no consumida, excepte en aquells supòsits en els quals la legislació vigent prevegi el contrari.

6º OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS D'OMNIA

6.1 En les seves relacions amb el client, OMNIA haurà d'actuar amb la diligència deguda en l'ús de la seva activitat comercial, lleialment i de bona fe.

6.2 OMNIA no pot garantir que la disponibilitat dels Serveis de Hosting sigui contínua i ininterrompuda durant el període de vigència del contracte, a causa de la possibilitat de problemes a la xarxa Internet, avaries en els equips servidors que són compartits i altres possibles contingències imprevisibles.

6.3 OMNIA es reserva el dret a interrompre el Serveis contractat en funció de reparacions tècniques i de manteniment dels equips, així com per a la millora dels propis serveis.

6.4 Per tant, el client accepta suportar dins dels límits raonables riscos i imperfeccions o indisponibilidad dels servidors i renúncia expressament a reclamar qualsevol responsabilitat, contractual o extracontractual, danys i perjudicis a OMNIA per possibles fallades, lentitud o errors en l'accés i ús del servei contractat, sense perjudici del que es disposa en la legislació vigent.

6.5 OMNIA no és responsable d'allò que li sigui exclusivament imputable al client. L'accés i ús dels Serveis de Hosting és responsabilitat exclusiva del client, de tal manera que OMNIA no es fa responsable de cap manera (ni directa ni subsidiària) de qualsevol dany directe o indirecte, que el client pogués ocasionar a tercers.

6.6 No obstant tot l'anterior, si OMNIA incomplís els compromisos assumits en aquest contracte per prestar un servei ineficient durant un període ininterromput superior a 24 hores, la responsabilitat de OMNIA es limitarà a la devolució dels diners cobrats pel Servei de Hosting afectat durant aquest període d'interrupció calculat de manera proporcional.

6.7 En cap cas OMNIA accepta responsabilitats derivades de pèrdues de dades, interrupció de negoci o qualssevol altres perjudicis produïts pel funcionament dels Serveis de Hosting per no complir aquests amb les expectatives del client.

6.8 OMNIA realitza còpies de seguretat, no obstant això no es responsabilitza de la pèrdua o de l'esborrat accidental de les dades. D'igual manera, no es garanteix la reposició total d'aquestes dades a causa que en el temps transcorregut entre l'última còpia i l'esborrat, les dades han pogut canviar. El Servei de Hosting contractat no incorpora en el preu la reposició dels continguts salvats a través de les còpies de seguretat realitzades per OMNIA quan aquesta pèrdua sigui provocada per causa imputable al client; la reposició només queda inclosa en el preu del Servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles a OMNIA.

6.9 Els Serveis de Hosting estan compartint equips amb altres serveis d'igual naturalesa. Per aquest motiu, OMNIA es reserva el dret a suspendre, total o parcialment, el compliment del contracte en el cas que adverteixi, detecti i/o comprovi en la feina de casa de manteniment un consum excessiu de memòria, de CPU o qualsevol altra alteració que ralenteixi el servidor en el qual es troba situat, de tal manera que perjudiqui o comporti un menyscapte en la prestació del servei o dels drets dels clients o tercers que amb ell comparteixen el servidor.

6.10 OMNIA no es responsabilitza:

Del contingut allotjat a l'espai atribuït al client pel Servei de Hosting.

Dels errors produïts pels proveïdors d'accés.

De la contaminació per virus en els seus equips, la protecció dels quals incumbeix al client.

De les intrusions de tercers en el  Servei de Hosting del client encara que s'hagin establert mesures raonables de protecció.

De la configuració defectuosa per part del client.

De les deterioracions dels equips (terminals del client) o mal ús (responsabilitat del client).

6.11 Com a conseqüència de la naturalesa dels sistemes Antispam bàsic i Filtre Antivirus Antispam Avançat, OMNIA no es fa responsable, ni accepta, cap reclamació del client o d'un tercer, pel rebuig d'algun missatge de correu electrònic legítim (tant entrant com a sortint), hagut de, entre altres motius, a la possible concurrència amb mitjos tècnics externs dels quals disposi el propi client.

6.12 OMNIA ofereix, exclusivament, en idioma castellà, els contractes dels seus productes, la documentació addicional sobre els noms de domini, el procediment de contractació i tota la informació publicada a la seva pàgina Web.

7º OBLIGACIONS I RESPONSABILITAT DEL CLIENT

7.1 El client ha de complir amb tots els termes i condicions d'aquest contracte en l'exercici de la seva activitat professional, a més haurà d'actuar lleialment i de bona fe.

7.2 El client ha de satisfer la remuneració pactada.

7.3 El client no utilitzarà el Servei contractat d'una manera contrària a la bona fe, a l'ordre públic i a la legislació vigent.

7.4 Mitjançant la contractació d'aquest Servei, el client es compromet a:

Guardar pel seu compte una còpia de seguretat dels arxius dels Serveis de Hosting amb la finalitat de reposar-los si fos necessari. Vigilar la grandària de la transferència amb la finalitat d'evitar que sofreixi conseqüències el seu servei per cort del mateix en excedir-se del contractat. El client s'obliga a mantenir operativa, activa i actualitzada l'adreça e-mail proporcionada en el formulari de contractació per a les comunicacions amb OMNIA, ja que constitueix el mitjà de comunicació preferent per a la gestió àgil i fluïda en la prestació del Servei sol·licitat. Si el client vol canviar l'adreça e-mail facilitada en el formulari de contractació com a adreça de contacte haurà de comunicar-ho, amb les mesures pròpies d'autenticació d'aquesta petició, de manera que a cap moment quedi interrompuda la comunicació entre ambdues parts contractants. OMNIA s'exonera de tota responsabilitat per les conseqüències que la falta d'operativitat de l'adreça e-mail del client o de la falta de comunicació que el canvi d'adreça no actualitzat pugui produir, així com per la desinformació que al·legui el client a causa de la seva pròpia negligència a l'hora de mantenir actiu aquesta dada.

7.5 El client és l'únic responsable de la utilització i conservació del login i contrasenya de l'AC ja que són els identificadors necessaris per a l'accés a aquesta eina i que permeten contrastar a OMNIA l'autenticació de l'accés del client i facilitar el permís a les actuacions que se sol·licitin. L'ús d'aquests identificadors i la comunicació, fins i tot a terceres persones, es produeix sota l'única responsabilitat del client.

7.6 El client té la total responsabilitat del contingut del seu Web, de la informació transmeses i emmagatzemades, de les seves explotacions, dels enllaços d'hipertext, de les reivindicacions de tercers i de les accions legals que poden desencadenar. En definitiva, el client és responsable respecte de les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del Servei en línia, comerç electrònic, drets d'autor, manteniment de l'ordre públic, així com principis universals d'ús d'Internet.

7.7 Es prohibeix l'ús dels Serveis de Hosting de forma contrària a la bona fe i, en particular, de forma no exhaustiva:

L'enviament de SPAM publicitari quant a l'aplicació dels Articles 21 i 22 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI) prohibeixen l'enviament de comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes (SPAM).

Atenent a la serietat i conseqüències Jurídiques de la vigent legislació LSSI, referit a l'enviament de SPAM, si fos detectat pels serveis Tècnics de OMNIA o se'ns notifiqués per part d'algun ISP o afectat, es precediria a la IMMEDIAT suspensió de l'emissor, fins que personal de OMNIA contactessin amb ell i s'obtingués el compromís de cessar en aquesta pràctica. Si fruit d'aquesta pràctica il·lícita fos "etiquetada" alguna IP, l'emissor haurà d'indemnitzar a OMNIA amb la quantia de 3.000 euros.

En cap cas, es pot utilitzar el Servidor de Correu de OMNIA per fer enviaments, des d'un Domini o e-mails allotjat amb nosaltres, en nom i representació d'un altre. Aquest ús professional d'enviament massius per a tercers de "e-mail Màrqueting" (Agències de Publicitat online), requereix la contractació de Servidor Dedicat o VPS, que al no estar compartit amb ningú més, no pot causar problemes a altres Clients de OMNIA, en cas de denúncia per SPAM i etiquetatge d'IP amb banneo.

La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.

La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, xenòfob o difamatori.

Els cracks, nombres de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.

La recollida i/o utilització de dades personals d'altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. La utilització del servidor de correu i/o de les seves adreces de correu electrònic amb finalitats de spam, mail bombing, phishing, escrow fraud, scam 419, pharming, difusió de virus (troyanos, cucs, etc.), o qualsevol altre tipus d'activitat realitzada amb ànim saboteador, fraudulent o delictiu.

7.8 El client indemnitzarà a OMNIA per les despeses que aquesta tingués per imputar-li en alguna causa la responsabilitat de la qual fos atribuïble al client, inclosos honoraris i despeses dels advocats de OMNIA, fins i tot en el cas de decisió judicial no definitiva.

7.9 A causa que els Serveis de Hosting estan compartint equips el client ha de desenvolupar i/o administrar el seu Servei de Hosting respectant els estàndards tècnics disposats per OMNIA. En cas contrari serà aplicable el que es disposa en clàusula 6.9.

7.10 El client, en virtut del present contracte, no adquireix absolutament cap dret o llicència a propòsit del Servei de Hosting, dels programes d'ordinador necessaris per a la prestació del servei ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels drets i llicències necessaris per al compliment del present contracte i únicament per a la durada del mateix. Per a tota actuació que s'excedeixi del compliment d'aquest contracte necessitarà autorització per escrit per part de OMNIA.

7.11 El client reconeix i accepta la possibilitat que de forma excepcional, i com a conseqüència de la naturalesa dels sistemes Antispam bàsic i Filtre Antivirus Antispam Avançat, pugui produir-se el rebuig d'algun missatge de correu electrònic legítim (entrant o sortint), exonerant a OMNIA de qualsevol tipus de responsabilitat sobre aquest tema.

7.13 Les comunicacions entre el client i el personal de OMNIA hauran d'observar l'adequada correcció en les formes.

8º FORÇA MAJOR


Cap de les parts serà responsable per l'incompliment de les obligacions derivades del contracte quan aquest incompliment es degui a causes de Força Major. Si la suspensió en la prestació del servei per aquesta circumstància és superior a 2 mesos aquest contracte es podrà cancel·lar a petició de qualsevol de les parts.

9º TERMINACIÓ


9.1 El contracte finalitzarà quan, a més de les causes legalment establertes i les disposades en les diferents clàusules d'aquest contracte, concorri alguna de les següents:

Mutu Acord de les parts.

Finalització del període inicial de durada o de les successives pròrrogues.

Resolució per incompliment d'alguna de les parts de les obligacions derivades del Contracte.

9.2 Si l'incompliment del client fos la causa de resolució del contracte, OMNIA es reserva el dret a acabar de forma anticipada el present contracte i, per tant, a desposseir al client del servei sense previ avís, sense dret a indemnització ni a devolució de quantitat alguna.

9.3 En cas de rescissió del contracte, per les causes anteriorment citades o qualssevol altres admeses en dret, el client haurà de complir les obligacions assumides amb anterioritat a la resolució del contracte enfront de OMNIA i enfront de tercers.

10º CONFIDENCIALITAT


10.1. Tota informació o documentació que qualsevol de les parts aporti a l'altra en desenvolupament i execució del present contracte es considerarà confidencial i exclusiva de qui ho aporti i no podrà comunicar-se a tercers sense el seu consentiment.

10.2 Les parts exclouen de la categoria d'informació confidencial tota aquella informació que sigui divulgada per la part que la posseeixi, aquella que es converteixi en pública, aquella que hagi de ser revelada d'acord amb les lleis o amb una resolució judicial o acte imperatiu d'autoritat competent i aquella que sigui obtinguda per un tercer que no es trobi sota l'obligació de confidencialitat alguna.

11º POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

11.1 OMNIA adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades de caràcter personal conforme al que es disposa en la Llei Orgànica 15/99 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en la seva normativa de desenvolupament.

11.2 Les dades recollides a través de la pàgina web https://www.omniasolutions.es/, així com els que es recullen a través dels formularis de contractació, s'inclouen mitjançant tractament automatitzat en el fitxer denominat “CLIENTS”, registrat davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, complint així amb la legislació vigent.

La finalitat d'aquesta recollida i tractament automatitzat de dades de caràcter personal és la prestació dels serveis contractats pels clients, l'acompliment de tasques d'informació, comercialització (identificant-se sempre aquesta fi), així com d'altres activitats anàlogues, pròpies de OMNIA.

11.3 OMNIA informa que les dades de client introduïts durant la contractació (amb independència de la seva correcta finalització), són emmagatzemats en els fitxers automatitzats específics de l'empresa amb les finalitats abans descrites.

11.4 OMNIA li informa que, en compliment de l'article 11.2 de la LOPD i de les polítiques dels registres públics (Whois), les dades recollides per al registre, canvi de titularitat i altres gestions referides als noms de domini, són facilitats a les autoritats competents encarregades del registre i gestió dels noms de domini, tant nacionals com a internacionals, amb l'única finalitat de donar compliment al servei contractat.

De forma específica, el titular del nom de domini autoritza la publicació de les dades sobre la titularitat del mateix i la informació sobre el contacte administratiu i el contacte tècnic que, segons la normativa vigent establerta per la ICANN i l'organització registrant competent, han de ser d'accés públic a través del Whois.

En els casos en què client i titular d'un nom de domini siguin dues persones diferents, la responsabilitat d'obtenir l'autorització per a la publicació de les dades necessàries per al nom de domini recau sobre el client.

11.5 En relació a les possibles incidències tècniques que, si escau, poguessin produir-se en algun dels serveis prestats per OMNIA, el client atorga la seva autorització perquè els proveïdors tècnics corresponents es connectin al servidor associat a aquest servei amb la finalitat de solucionar-les. En cap cas, la intervenció o les dades als quals es tinguessin accés a través de la mateixa seran utilitzats per a finalitats diferents de la pròpia esmena de la incidència en el servei.

11.6 Complint amb l'establert en la llei 25/2007, de 18 d'octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques, OMNIA té el deure conservar determinats dades de tràfic generats en l'àmbit d'aquestes comunicacions, amb la finalitat de cedir-los a les autoritats competents en el cas d'intervenir requeriment per part d'aquestes.

11.7 En aquells casos en què OMNIA figuri com a encarregat del tractament assumirà les obligacions establertes en la normativa vigent i únicament tractarà les dades segons les instruccions del responsable del tractament, sense utilitzar-los amb finalitats diferents als recollits en el contracte celebrat a aquest efecte.

El client atorga a OMNIA autorització perquè aquesta, com a encarregada de tractament i respectant a tot moment la legislació vigent en matèria de protecció de dades, subcontracti amb tercers, en els casos en què sigui necessari, serveis d'emmagatzematge i conservació de les còpies de seguretat de dades.

11.8 L'interessat podrà, a qualsevol moment, exercitar els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconeguts en la normativa vigent des de l'Àrea de client, a la qual podrà accedir amb el seu login i contrasenya a través d'https://www.omniasolutions.es/ , o a través de qualsevol de les formes establertes per la legislació aplicable.

El client assumeix la responsabilitat de la veracitat de les dades per ell facilitats, comprometent-se al fet que els mateixos siguin certs i es trobin actualitzats a tot moment. En aquest sentit, el client haurà d'informar a OMNIA de possibles modificacions en les dades per ell aportats.

11.9 La responsabilitat sobre el compliment de la normativa vigent recau sobre cadascuna de les parts, client i OMNIA, en el que correspongui a les seves respectives activitats. En cas d'incompliment d'una de les parts, no serà exigible responsabilitat alguna a la part contrària.

11.10 Transferència Internacional de Dades. En compliment de l'article 34 punt 5 de la LOPD i 66.2 del RLOPD, se li informa que en contractar els nostres serveis de Hosting, i en el cas que el Servidor principal o el Servidor de respatller backup puguin estar situats fora de l'Espai Econòmic Europeu (EEE), accepta expressament la necessària Transferència de Dades Internacionals al DataCenter, sent l'única finalitat de la mateixa l'emmagatzematge en els Servidors necessaris per poder prestar-los el servei contractat.

12º LIMITACIÓ DE GARANTIA I DE LA RESPONSABILITAT

12.1 En cap supòsit OMNIA, ni els gerents i alts càrrecs, administradors, accionistes, agents o treballadors depenents d'ella contrauran responsabilitat alguna per causa, directa o indirecta, relacionada amb la utilització que faci el client del servei de OMNIA.

12.2 Les parts reconeixen que la posada en vigor d'aquest contracte, no suposa cap tipus de representació, delegació, garantia o altres acords diferents als expressament descrits en aquest contracte; i d'acord amb això, tots els termes, condicions, garanties o altres aspectes implicats per convenis o reglamentació general, queden explícitament exclosos fins als límits permesos per la Llei.

13º LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS


13.1 En el no previst en aquest contracte, així com en la interpretació i resolució dels conflictes que poguessin sorgir entre les parts com a conseqüència del mateix, serà aplicable la legislació espanyola.

13.2 Si arribés a sorgir algun conflicte o diferència entre les parts en la interpretació i execució d'aquest contracte, i no es resolgués de mutu acord, ambdues parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Tarragona amb renúncia al seu propi fur, si aquest anés un altre.

13.3 Si qualsevol estipulació d'aquest contracte anés declarada nul·la o sense efecte, en tot o en part, per qualsevol tribunal o autoritat competent, les restants estipulacions conservaran la seva validesa, tret que les parts discrecionalment decideixin la terminació del contracte.