Omnia Solutions

Condicions de Venda

Condicions Generals de Venda de Maquinari i Consumibles

Aquestes condicions s'apliquen exclusivament a les vendes de béns de Maquinari i Consumibles realitzades a professionals i empreses ben sigui para el seu ús intern o per a la seva revenda a usuaris finals. Per a qualsevol situació no prevista en aquestes condicions, s'aplicarà el previst en les seves condicions específiques i en defecte d'això la normativa mercantil en vigor.

1. Àmbit del contracte - Les presents Condicions Generals de Contractació s'apliquen a la venda de tots els articles de Maquinari i Consumibles catalogats per OMNIA SOLUTIONS. La venda d'articles va dirigida a qualsevol usuari, bé sigui una empresa o un professional (L'USUARI) al que se li puguin lliurar comandes dins del territori espanyol i fora del mateix. La compra per part de l'USUARI dels productes de OMNIA SOLUTIONS pressuposa, en tot cas, l'adhesió a les Condicions Generals de Venda en la versió publicada per OMNIA SOLUTIONS al moment mateix de la comanda, la qual, està a la disposició dels clients a la pàgina web de OMNIA. Per això, és convenient que L'USUARI llegeixi atentament les Condicions Generals abans de procedir a realitzar una comanda, es considerarà que L'USUARI les entén i accepta plenament.

2. Disponibilitat, Preus, forma de pagament, lliuraments i devolucions de productes

2.1 Disponibilitat - OMNIA SOLUTIONS no disposen de magatzem ni tenen existències de cap dels articles catalogats. La disponibilitat dels productes dependrà de la disponibilitat facilitada pels seus proveïdors. Per això és important que, una vegada tramitat una comanda, l'USUARI esperi al fet que el personal comercial de  OMNIA SOLUTIONS es posi en contacte amb ell per CONFIRMAR si la comanda és CORRECTA i es pot tramitar sense demores.

2.2. Preus - Els preus de cada PRODUCTE seran expressats en Euros i no inclouran l'IVA (Impost sobre el Valor Afegit). Als pressupostos apareix l'import a pagar SENSE el corresponent IVA, que es detalla a part, juntament amb les despeses d'enviament, que si escau corresponguin. En alguna ocasió podran aplicar-se recàrrecs de gestió pel mitjà de pagament utilitzat. Les ofertes estaran degudament marcades i identificades com a tals. OMNIA es reserva el dret d'efectuar, a qualsevol moment i SENSE previ avís, les modificacions que consideri oportunes, podent actualitzar diàriament productes i preus en funció del mercat. El preu aplicable a la sol·licitud de comanda efectuada per l'USUARI serà el que constés al moment d'acceptar la Comanda. Abans de CONFIRMAR la comanda, OMNIA es reserva el dret d'avisar a l'USUARI de qualsevol error de preu present en la comanda, tenint la potestat l'USUARI de poder cancel·lar la seva sol·licitud de comanda si el preu final resultés molt diferent a l'inicialment indicat, reemborsant-se si escau, la quantitat abonada anticipadament i oferint-li possibilitats alternatives que satisfacin al client. OMNIA es reserva el dret de cancel·lar una comanda si al moment de disposar-se a tramitar la comanda al seu proveïdor, aquest no tingués existències de l'article ofert per falta d'estoc. En aquest cas es reemborsarà la quantitat abonada i/o se li oferiran possibles alternatives que satisfacin al client.

2.3. Forma de pagament - L'usuari haurà d'efectuar el pagament del 50% de la COMANDA en concepte de lliurament a compte al moment de la seva confirmació. OMNIA es reserva el dret a exigir el pagament anticipat de la totalitat de la comanda el moment de la seva confirmació en aquells casos en què OMNIA no pugui procedir a la devolució dels productes als seus proveïdors. El pagament de l'import restant es realitzarà una vegada OMNIA confirmi a l'USUARI la disponibilitat dels articles per ser enviats a l'USUARI. Totes les compres es podran pagar amb transferència bancària en qualsevol dels comptes bancaris facilitats per OMNIA, targeta de crèdit o altres mitjans prèviament acordats en la COMANDA. Per raons de seguretat, en el cas de pagament amb targeta de crèdit tant per web com de forma manual, OMNIA podrà sol·licitar a l'USUARI que remeti còpia de la seva documentació d'identitat o de qualsevol altre document que acrediti la identitat de l'USUARI. OMNIA es reserva el dret de no acceptar un pagament per targeta de crèdit, podent anul·lar la Sol·licitud de Comanda, si tingués dubtes que el comprador no és el titular de la targeta de crèdit facilitada i si després d'haver avisat l'USUARI no volgués accedir a utilitzar una altra modalitat de pagament. L'USUARI pot cancel·lar qualsevol SOL·LICITUD de COMANDA abans de confirmar definitivament la seva COMANDA de compra. Si la COMANDA ja ha estat confirmat, via e-mail o per qualsevol un altre mitjà haurà d'estar-se al que es disposa a l'apartat 2.4 d'aquestes Condicions Generals.

2.4. Lliuraments - Els terminis de lliurament previstos canvien en funció dels articles i/o dels magatzems de sortida dels mateixos. En cada COMANDA s'indicarà el termini de lliurament benvolgut. Una vegada comprovat la comanda i verificat el pagament per part de l'USUARI dels imports corresponents, en cas que els articles sol·licitats estiguin disponibles, les comandes sortiran des del magatzem de OMNIA o dels seus proveïdors a l'adreça de lliurament que l'USUARI indica, en un termini aproximat de 2-3 dies hàbils. Si l'USUARI no rebés la COMANDA en el termini indicat en la fitxa de producte, pot posar-se en contacte amb OMNIA a través del telèfon del Servei d'Atenció al Client 977 290 437 o de l'adreça de correu electrònic info@omniasolutions.es. OMNIA farà tot el possible per complir el termini de lliurament indicat i si tingués coneixement que per qualsevol raó no va a poder complir-se ho comunicarà via e-mail o telèfon a l'USUARI. OMNIA farà el possible però NO GARANTEIX que si no s'indica un termini diferent, l'USUARI rebrà els articles en un termini aproximat de 4 dies a partir de la data de sortida del magatzem. Els enviaments es realitzaran en la seva majoria mitjançant els serveis d'agències de repartiment especialitzades. En el cas que l'USUARI requereixi un servei de lliurament ràpid, i en el cas que sigui possible utilitzar aquest tipus servei, OMNIA informarà a l'USUARI del cost corresponent i ho repercutirà a l'USUARI. En cas de rebre una sol·licitud de Comanda des d'una zona on resulti impossible realitzar l'enviament dels articles sol·licitats, OMNIA avisarà a l'USUARI al més aviat possible. En alguns casos, en les comandes de més d'un article es podran fer dos tipus d'enviament, segons ho determini L'USUARI. Un únic enviament quan tots els productes estiguin disponibles; o dos enviaments, un primer amb els articles disponibles en aquest moment i un segon quan estiguin disponibles els restants. L'USUARI deurà en aquest cas suportar el cost addicional del segon enviament.

2.5. Devolució de productes - L'USUARI podrà retornar qualsevol PRODUCTE sempre que tingui l'autorització expressa de OMNIA SOLUTIONS. Per efectuar la devolució L'USUARI haurà de posar-se en contacte amb el Servei d'Atenció al Client: Per e-mail: info@omniasolutions.es - Per Correu: OMNIA SOLUTIONS S.L. - Av. Països Catalans 28B local B Despatx 7 - 43007 Tarragona - Per Telèfon 977 290 437. Qualsevol devolució autoritzada per OMNIA SOLUTIONS comportarà que l'USUARI segueixi les instruccions rebudes per OMNIA SOLUTIONS i gestioni el lliurament a ports PAGATS o DEGUTS, segons li venja indicat, en el lloc indicat per OMNIA SOLUTIONS. El material haurà de tenir el seu embalatge original. Per a devolucions comercials OMNIA SOLUTIONS es reserva el dret d'aplicar una penalització en el cas que el producte no estigui en perfectes condicions. NO S'ACCEPTESSIN PRODUCTES DESPRECINTATS

3. Protección de datos personales

- En compliment del que es disposa en la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades, s'informa a l'USUARI que les dades personals sol·licitades a través de les pàgines web o altres mitjans, seran incorporats als fitxers automatitzats dels quals OMNIA SOLUTIONS és responsable, i seran objecte de tractament automatitzat. En el cas que L'USUARI faciliti les seves dades per obtenir informació dels productes o serveis de OMNIA SOLUTIONS o per a qualsevol altra qüestió que no generi una relació de client/proveïdor, el formulari de recollida de dades contindrà una clàusula d'autorització l'acceptació de la qual significarà que dóna el seu ple consentiment al tractament automatitzat de les dades facilitades, d'acord amb la Llei de Protecció de Dades.

La informació facilitada per l'USUARI serà utilitzada per OMNIA SOLUTIONS exclusivament per a les següents finalitats: i) Enviament de la informació expressament sol·licitada. ) Enviament periòdic d'informació sobre el catàleg, els productes o els serveis de OMNIA *SOLUTIONS, incloent les novetats que es vagin produint respecte als mateixos. En qualsevol cas dels previstos anteriorment, una vegada registrat en les bases de dades de OMNIA, L'USUARI pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a qualsevol moment, conforme a la legislació vigent. L'USUARI podrà aclarir qualsevol aspecte relacionat amb la política de OMNIA SOLUTIONS relacionat amb els usuaris, posant-se en contacte amb  OMNIA SOLUTIONS per correu electrònic: info@omniasolutions.es

- Per Correu: OMNIA *SOLUTIONS S.L. - Av. Països Catalans 28B local B Despatx 7 - 43007 Tarragona - Per Telèfon 977 290 437. En relació amb el que es disposa a l'apartat 2.3 d'aquestes Condicions Generals de Contractació, en el cas de compres realitzades amb targeta de crèdit, OMNIA SOLUTIONS podrà sol·licitar a l'USUARI algunes dades addicionals així com l'enviament per fax de les fotocòpies del seu document d'identitat i/o de la targeta de crèdit.

4. Garanties i responsabilitat - La garantia i responsabilitat dels articles de consum o serveis de tercers comercialitzats per OMNIA SOLUTIONS, seran les establertes per les pròpies polítiques de cada fabricant o distribuïdor del maquinari, programari o servei comercialitzat. OMNIA SOLUTIONS no assumeix ni ofereix cap garantia o responsabilitat pròpia.

5. Llei aplicable i jurisdicció - Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada d'aquest contracte o acte jurídic, les parts se sotmetran als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Tarragona amb renúncia al seu propi fur si aquest anés un altre.

La data d'aquestes condicions serà la de la factura a la qual s'acompanya.