Omnia Solutions

Formació Bonificada

¿Què és la formació bonificada?

Totes les empreses que cotitzen per la formació professional disposen d'una quantia Fundación Tripartita para el empleo (crèdit de formació) per bonificar-se la formació que realitzin els teus treballadors anualment. Aquest crèdit, que no cal entendre-ho com un crèdit bancari, és una quantia per invertir en Formació, és a dir, un import que li correspon a cada empresa, d'ús lliure en Formació. Tots els cursos que organitzem, ja siguin de tipus presencial o a través de videoconferència, tenen un contingent màxim de 25 places bonificables. Una vegada realitzada la formació, la despesa serà deduïda mitjançant les cotitzacions a la Seguretat Social. L'organisme encarregat de la gestió de la bonificació és la Fundació Tripartita per a la Formació en el Empleo.

Tingues en compte que si a l'any no utilitzes aquest crèdit ho hauràs perdut.

Omnia Solutions con la formación de las empresas


Quins requisits ha de complir la empresa?

El crèdit prové de l'import cotitzat per l'empresa en concepte de Formació Professional durant l'any anterior. A aquest import se li aplica un percentatge de bonificació en funció de la plantilla mitjana (veure taula següent) que determina el crèdit.

Plantilla mitja anual
1-5 | 420€ garantitzats
6-9 | 100% cotizació per F.P.
10-49 | 75% cotizació per F.P.
50-249 | 60% cotizació per F.P.
Major o igual a 250 | 50% cotització per F.P.

Independentment del nombre mitjà de treballadors que tingui l'empresa i del cotitzat per la contingència de formació professional, tens garantit un crèdit mínim de 420€ per desenvolupar la teva formació bonificada.

No haig de pagar res?

El sistema de Formació estableix que les empreses de més de 9 treballadors han de realitzar una petita aportació privada, ja sigui econòmica (no bonificant-se de tot el curs) o realitzant almenys parteix del curs en jornada laboral. Aquesta aportació privada o "esforç inversor" s'estableix en funció de la plantilla mitjana de la teva empresa.

Nº treballadors Cofinanciació
10 a 49 10%
50 a 249 20%
Més de 250 40%


La tramitació de la formació bonificada té un cost del 15% del preu final del curs.

Com utilitzar el crèdit de la meva empresa?

Una vegada calculat el crèdit que disposes, podràs iniciar i planificar la formació dels treballadors de la teva empresa. Cada acció formativa podrà ser bonificable total o parcialment en funció del cost del curs i les condicions de la teva empresa. A mesura que vagis desenvolupant la teva formació i bonificant-te-la, la quantia del crèdit de formació s'anirà restant. Des que decideixes realitzar la formació fins que se't bonifica, són necessaris una sèrie de tràmits administratius en cadascun dels teus cursos. També l'empresa ha de tenir en compte que per poder bonificar-se el cost en formació ha de trobar-se al corrent de pagament amb la Seguretat Social i les Obligacions Tributàries.

Què treballadors poden accedir al model de formació?

Podran realitzar cursos "bonificats" tots els treballadors que cotitzin per la contingència de Formació Professional en empreses privades o Entitats Públiques Empresarials. Per tant, queden exclosos els funcionaris i els autònoms, així com qualsevol treballador en organismes públics no empresarials.

Com es bonifica la formació?

Una vegada realitzada la formació i complerts tots els tràmits administratius, s'ha de comunicar el tancament del curs a la Fundació Tripartida. Després d'aquest pas ja es podrà bonificar el cost a través dels butlletins de cotització a la Seguretat Social.

Quins són les entitats organitzadores de les formacions?

Les empreses poden gestionar directament el teu crèdit de formació i realitzar tots els tràmits administratius i burocràtics amb la Fundació Tripartida. Però també poden agrupar-se amb altres empreses i delegar tots aquests tràmits en una Entitat Organitzadora perquè li resulti més senzill el procés i no hagi de destinar recursos.